Signum

38 tekstów – auto­rem jest Sig­num.

Człowiek zwie­rze ciepłok­rwis­te, uwiel­bia zimną kalkulację. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 marca 2015, 01:31

Dam so­bie spokój, odłożę życie na półkę przeznaczenia.
Ni­by za­pom­niane a jed­nak na swoim miejscu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 lutego 2015, 00:23

Lu­bię mieć zmar­szczki gdy się śmieje i zak­wa­sy gdy uciekam przed miłością. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 lutego 2015, 22:59

Męski pun­ky widze­nia na ko­bietę: priory­teto­wy ele­ment to zdro­wie, dru­gi – szkielet, trze­ci – pew­na ob­fi­tość ciała. Piękna twarz gdzieś na sza­rym końcu. I jak tu spoj­rzeć mężczyźnie głebo­ko w oczy, czy coś w nich dostrzega?

in­sp."Me­tafi­zyka miłości płciowej", A. Schopenhauer 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 maja 2014, 11:42

"Krzesło"

Nie budźcie krzesła,
póki śpi zaklęte w po­zie lotosu.

Me­dytu­je o przyszłości swo­jego losu.
W za­ciem­nionym pokoju,
na szkle parkietu.

Śni o in­nych krzesłach
i o lep­szych czasach,
które przyjdą po erze foteli.

A gdy dob­rze się wyśpi,
przes­ta­nie się smucić,
i wszel­kie spory
z bu­janym fo­telem porzuci. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 maja 2014, 17:18

Ład­na dziś wi­doczność na mętnym ho­ryzon­cie zdarzeń. 

myśl • 25 maja 2014, 16:04

Sa­mot­ność to nie cho­roba choć cza­sem ma ob­ja­wy kliniczne. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 24 maja 2014, 22:16

Nie można być sta­le na wy­dechu cza­sem trze­ba zachłysnąć się życiem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 maja 2014, 00:04

Śmieszą mnie Two­je słowa "ułożyłem so­bie życie", zu­pełnie jak­byś znał swoją przyszłość al­bo miał na nią ja­kikol­wiek wpływ. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 maja 2014, 15:05

Mężczyźni uwiel­biają ko­biety którym mogą oka­zać swoją litość. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 maja 2014, 12:29
Signum

Jeśli napisze o sobie za wiele o jedną literę...odsłonie się za bardzo a tego nie znoszę.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Signum

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

27 marca 2015, 22:45Signum sko­men­to­wał tek­st Wiosną kocham naj­bar­dziej.  

16 marca 2015, 01:31Signum do­dał no­wy tek­st Człowiek zwie­rze­ciepłok­rwis­te, uwiel­bia zimną [...]

28 lutego 2015, 00:23Signum do­dał no­wy tek­st Dam so­bie spokój, odłożę [...]

24 lutego 2015, 13:00Signum sko­men­to­wał tek­st Lubię mieć zmar­szczki gdy [...]

20 lutego 2015, 16:41nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Lubię mieć zmar­szczki gdy [...]

19 lutego 2015, 22:59Signum do­dał no­wy tek­st Lubię mieć zmar­szczki gdy [...]

1 czerwca 2014, 13:44Signum sko­men­to­wał tek­st Męski pun­ky widze­nia na [...]

1 czerwca 2014, 13:40Signum sko­men­to­wał tek­st Męski pun­ky widze­nia na [...]

31 maja 2014, 11:42Signum do­dał no­wy tek­st Męski pun­ky widze­nia na [...]